MASSACHUSETTS STICKERS 1943 REGISTRATION


1943 REGISTRATION
(SAMPLE)

 
 
1944 REGISTRATION

 
  


 
1950 REGISTRATION

1952 REGISTRATION
  

 
1954 REGISTRATION

1956 REGISTRATION

 
1958 REGISTRATION


1960 REGISTRATION
 
 
1962 REGISTRATION


1965 REGISTRATION
 
 
1965 REGISTRATION
(SAMPLE)

 
 
1968 REGISTRATION

1969 REGISTRATION


 
1928 MASS.
INSPECTION
1929 MASS.
INSPECTION
 
1930 MASS.
INSPECTION

1931  MASS.
INSPECTION
 
1932 MASS.
INSPECTION

1933 MASS.
INSPECTION
 

1935 MASS.
INSPECTION
 
  1931 MASS. INSPECTION CERTIFICATE
(WILSON'S GARAGE)

1931 MASS. INSPECTION CERTIFICATE
(UNUSED)

1932 MASS. INSPECTION CERTIFICATE
(UNUSED)
 
1933 MASS. INSPECTION CERTIFICATE
(UNUSED)

 

 


1936 MASS.
SPRING INSPECTION


1936 MASS.
FALL INSPECTION
 

1937 MASS.
SPRING INSPECTION


1937 MASS.
FALL INSPECTION


1938 MASS.
SPRING INSPECTION


1938 MASS.
FALL INSPECTION
 

1939 MASS.
SPRING INSPECTION


1939 MASS.
FALL INSPECTION
  
1940 MASS.
SPRING INSPECTION


1940 MASS.
LOW NUMBER
FALL INSPECTION
 

1941 MASS.
LOW NUMBER
SPRING INSPECTION


1941 MASS
SPRING INSPECTION
 

1941 MASS.
 LOW NUMBER
FALL INSPECTION


1942 MASS.
 LOW NUMBER
SPRING INSPECTION
 

1942 MASS.
SPRING INSPECTION


1942 MASS.
FALL INSPECTION
  

1943 MASS.
LOW NUMBER
SPRING INSPECTION
 

1943 MASS.
SPRING INSPECTION
 

1943 MASS.
FALL INSPECTION
 
1943 MASS.
COMMERCIAL TAG
 

1944 MASS.
LOW NUMBER
INSPECTION
 
  
  
 

1945 MASS.
 LOW NUMBER
INSPECTION
 
1945 MASS.
 LOW NUMBER
INSPECTION
 

1945 MASS.
LOW NUMBER
INSPECTION
 
 
1946 MASS.
SPRING INSPECTION


1946 MASS.
FALL INSPECTION
 

1947 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1947 MASS.
FALL INSPECTION
   

1948 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1948 MASS.
FALL INSPECTION
 

1949 MASS.
SPRING INSPECTION


1949 MASS.
FALL INSPECTION

1950 MASS.
SPRING INSPECTION

1950 MASS.
FALL INSPECTION
 

1951 MASS.
SPRING INSPECTION


1951 MASS.
FALL INSPECTION
  

1952 MASS.
SPRING INSPECTION


1952 MASS.
FALL INSPECTION
 


1953 MASS.
SPRING INSPECTION


1953 MASS.
FALL INSPECTION


1954 MASS.
SPRING INSPECTION


1954 MASS.
FALL INSPECTION
 

1955 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1955 MASS.
FALL INSPECTION
  
1956 MASS.
SPRING INSPECTION
1956 MASS.
FALL INSPECTION
1957 MASS.
SPRING INSPECTION
1957 MASS.
FALL INSPECTION
1958 MASS.
SPRING INSPECTION
1958 MASS.
 FALL INSPECTION
 
1959 MASS.
 SPRING INSPECTION
1959 MASS.
FALL INSPECTION
 

1959 MASS. LOW NUMBER
FALL INSPECTION
  
1960 MASS.
SPRING INSPECTION
1960 MASS.
FALL INSPECTION
 
1961 MASS.
SPRING INSPECTION

1961 MASS.
FALL INSPECTION
1962 MASS.
SPRING INSPECTION
1962 MASS.
FALL INSPECTION
 
1963 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1963 MASS.
FALL INSPECTION
   
1964 MASS.
SPRING INSPECTION
1964 MASS.
FALL INSPECTION
 
1965 MASS.
SPRING INSPECTION


1965 MASS.
SPRING INSPECTION
LOW NUMBER
1965 MASS.
FALL INSPECTION
LOW NUMBER
1965 MASS.
FALL INSPECTION
1966 MASS.
SPRING INSPECTION
1966 MASS.
FALL INSPECTION
   
1967 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1967 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1967 MASS.
FALL INSPECTION
 
 
1968 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1968 MASS.
SPRING INSPECTION
1968 MASS.
FALL INSPECTION
1968 MASS.
FALL INSPECTION
  1969 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1969 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1969 MASS.
SPRING INSPECTION
 
 
1969 MASS.
FALL INSPECTION
1969 MASS.
FALL INSPECTION
 
1969 MASS.
FALL INSPECTION
 
   
1970 MASS.
SPRING INSPECTION
1970 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1970 MASS.
FALL INSPECTION

1970 MASS.
FALL INSPECTION
 
1970 MASS
FALL INSPECTION

1970 MASS
FALL INSPECTION
  
  


1971 MASS.
SPRING INSPECTION
1971 MASS
SPRING INSPECTION
 
1971 MASS.
FALL INSPECTION
1971 MASS.
FALL INSPECTION
 
1972 MASS.
SPRING INSPECTION
1972 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1972 MASS.
SPRING INSPECTION
UNCIRCULATED
1972 MASS.
FALL INSPECTION1972 MASS
FALL INSPECTION
 


 
1973 MASS.
SPRING INSPECTION
1973 MASS.
FALL INSPECTION
 
1974 MASS
SPRING INSPECTION
1974 MASS.
FALL INSPECTION
1975 MASS.
SPRING INSPECTION
1975 MASS.
FALL INSPECTION
 
1976 MASS.
SPRING INSPECTION
1976 MASS.
FALL INSPECTION
  


1977 MASS.
SPRING INSPECTION
1977 MASS.
FALL INSPECTION
1978 MASS.
SPRING INSPECTION
1978 MASS.
FALL OINSPECTION
 
1978 MASS.
FALL INSPECTION
(BOOK COVER)
1979 MASS.
SPRING INSPECTION
(BOOK COVER)
 
1979 MASS.
SPRING INSPECTION

 1979 MASS
SPRING INSPECTION
(LOW NUMBER)
 
1979 MASS.
FALL INSPECTION
 
1979 MASS.
TOWN OF BARNSTABLE
BEACH STICKER


1980 MASS.
SPRING INSPECTION
 
1980 MASS.
SPRING INSPECTION
(BOOK COVER)
 
1980 MASS.
FALL INSPECTION
 
1980 MASS.
FALL INSPECTION
(BOOK COVER)
 
1981 MASS.
SPRING INSPECTION
1981 MASS.
SPRING INSPECTION
(BOOK COVER)
 
1982 MASS.
SPRING INSPECTION
1982 MASS.
SPRING INSPECTION
(BOOK COVER)
 
1982 MASS.
FALL INSPECTION
 


1985 MASS.
APRIL INSPECTION
1985 MASS.
OCTOBER INSPECTION
1985 MASS.
DECEMBER INSPECTION
WINDSHIELD REPLACEMENT
1985 MASS.
REJECTION STICKER
1987 MASS.
AUGUST INSPECTION
1989 MASS.
FEBRUARY INSPECTION
 
  
  

FUELS USER LICENSE

 
1976 MASS.
MOTOR CARRIER
VEHICLE LICENSE
 
1977 MASS.
FUEL USER LICENSE
 
1978 MASS.
FUELS USER LICENSE
1979 MASS.
FUELS USER LICENSE
 
1980 MASS.
FUELS USER LICENSE

1981 MASS.
FUELS USER LICENSE

 1982 MASS.
FUELS USER LICENSE
1983 MASS.
FUELS USER LICENSE
 
1984 MASS.
FUELS USERS LICENSE

1985 MASS.
FUELS USERS LICENSE
  
1980 MASS.
DPU COMMON
 
  


1986 MASS.
FUELS USER LICENSE
1989 MASS.
FUELS USER LICENSE
  
 
1990 MASS.
FUELS USER LISENSE
1992 MASS.
FUELS USERS LICENSE
  
  

DECALS